Obrazkowy Test Zawodów (BBT) został opracowany przez szwajcarskiego psychologa Martina Achtnicha jako projekcyjna metoda diagnozy skłonności zawodowych. Jest ona stosowana przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym i planowaniu kariery.

Test składa się z dwóch serii fotografii, każda po 96 sztuk, przedstawiających czynne zawodowo kobiety i mężczyzn w trakcie wykonywania przez nich pracy. Przedstawiane są one osobom badanym. Możliwe są trzy rodzaje odpowiedzi: wybory pozytywne, negatywne i brak orientacji. Wybory te określają skłonności badanej osoby do określonych relacji zawodowych.

Celem testu jest uchwycenie optymalnej relacji osoby do świata zawodowego, który jest przedstawiony na fotografiach. Nie chodzi przy tym o ustalenie preferencji określonych zawodów; nie jest więc ważna znajomość nazw przedstawionych zawodów ani ich rozpoznanie.

Istotnym elementem diagnozy skłonności zawodowych metodą BBT jest też rozmowa na temat dokonanych wyborów; test przyczynia się do podniesienia samowiedzy klienta i na ukierunkowanie jego kariery zawodowej.

Określona w badaniu struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy. Możliwe jest określenie klimatu, w jakim dana osoba pragnie pracować oraz kultury, to jest czynności zawodowych, które chce się wykonywać.

Więcej informacji na temat narzędzia można znaleźć we “Wprowadzeniu” do metody, napisanym przez M. Achtnicha, pt. “Obrazkowy Test Zawodów BBT. Wykorzystanie metody w poradnictwie zawodowym i planowaniu kariery” (Wrocław 2013). Artykuł można znaleźć na stronie www.kapitalkariery.pl.

Dostępna jest również wersja anglojęzyczna artykułu: “Vocational Picture Test VPT (BBT). A Projective Method for the Clarification of Vocational Preferences. Its Application in Vocational and Career Counseling” (Wrocław 2013).

Powrót